Privacy

Privacy policy

Kunstfund respecteert en beschermt de privacy van onze gebruikers en neemt de benodigde stappen om de persoonsgegevens van onze gebruikers te beschermen. Deze Privacy Statement legt uit welk type informatie Kunstfund ontvangt en verzamelt wanneer de gebruiker de Kunstfund Website en de Dienst gebruikt.

Omdat de Dienst onder meer is bedoeld voor gebruikers om informatie met derden te delen, is het van belang om aan te geven welke informatie we met derden delen en welke informatie de gebruiker zelf aan derden ter beschikking stelt via de Website. De gebruiker is verantwoordelijk voor de Content die u deelt via de website, alsook voor de informatie die de gebruiker zelf via de Website voor derden toegankelijk maakt. Kunstfund verkoopt onder geen beding persoonsgegevens van haar gebruikers aan derden. De informatie die we verzamelen, zoals in het onderstaande beschreven, wordt enkel gebruikt om het gebruik van de Dienst en de Website door de gebruiker mogelijk te maken. Ondanks het beleid geen persoonsgegevens van gebruikers aan derden te verkopen of voor andere doeleinden dan het gebruik van de Dienst en de Website mogelijk te maken, moeten gebruikers zich realiseren dat de informatie die zij zelf delen op de Website door derden kan worden ontdekt en gebruikt zonder dat Kunstfund daarbij betrokken is, waaronder ook (maar niet uitsluitend) zogenaamde search engine crawlers, bots en andere instrumenten. Bij het delen van informatie moeten gebruikers altijd het voorgaande in overweging nemen.

 

De door ons verzamelde informatie:

Informatie die gebruikers aanleveren

Wanneer de gebruikers een Kunstfund account aanmaken, vragen wij bepaalde persoonlijke informatie, zoals NAW -gegevens en e-mailadres. De gebruiker wordt verzocht een wachtwoord voor de Kunsfund-account aan te maken.

De donateurs kunnen een publiek profiel aanmaken, waarop nadere persoonsgegevens en foto’s kunnen worden geplaatst zodat andere gebruikers daarvan kennis kunnen nemen.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes code die in je browser op je computer worden opgeslagen. Ze bevatten informatie om je te kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en diensten en deze te verbeteren aan de hand van die informatie. Onze cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren, maar om machines te identificeren en gebruikersstatistieken te genereren ten behoeve van optimalisatie van onze website en diensten. Ook worden onze cokies niet gebruikt voor reclamedoeleinden. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan Kunstfund geen cookies ontvangt.

 

Posts

De inhoud van de door de gebruiker op de Website geplaatste Content, waaronder teksten, afbeeldingen, foto’s en audio(visuele) bestanden, wordt opgeslagen en bewaard op onze servers zodat deze informatie op de Website kan worden geplaatst en de Dienst kan worden verleend. De door u geplaatste Content wordt verbonden aan uw gebruikers account.

 

Gebruikerscommunicatie

Wanneer de gebruiker e-mails of andere berichten naar kunstfund stuurt, mogen we deze communicatie bewaren zodat uw mededelingen, verzoeken ect. kunnen worden verwerkt.

 

Niet persoonlijke informatie

Deze informatie wordt gewoonlijk beschikbaar gemaakt door web browsers en servers, zoals het gebruikte browser type, voorkeur instellingen voor taal, verwijzende websites en de datum en tijd van de toegang tot de website door de gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoek van de Website te monitoren.

 

Gebruik

We onderhouden en verwerken de persoonsgegevens van gebruikers zodat we de Dienst en Website toegankelijk kunnen maken voor gebruikers. Indien u berichten verstuurt via de Kunstfund Dienst of Website wordt bepaalde persoonsgegevens in verband met het bericht geïdentificeerd. Kunstfund gebruikt uw naam en e-mailadres om u op de hoogte te stellen van updates met betrekking tot bepaalde projecten, een en ander in overeenstemming met de instellingen die u heeft geselecteerd ten aanzien van het gebruik van de Website. Kunstfund mag uw persoonsgegevens verwerken om:

De gebruiker informatie te verzenden in verband met de Kunstfund account of andere Diensten.

Audits, onderzoek en analyse uit te voeren in verband met onderhoud en verbetering van de Diensten en de Website.

De technische functionaliteit van de Website en de Dienst te controleren.

Diensten te ontwikkelen of vernieuwen.

 

Kunstfund verwerkt persoonsgegevens via haar servers. Wanneer u zich buiten Nederland bevindt dient u ervan op de hoogte te zijn dat persoonsgegevens die u in de Dienst en Website heeft ingevoerd buiten de landsgrenzen zal worden gebracht. U stemt hierbij in met de overdracht van informatie. U garandeert dat u gerechtigd bent om deze informatie buiten uw landsgrenzen te brengen en in Nederland.

 

Keuzen met betrekking tot persoonsgegevens

De gebruiker kan zijn/haar Kunstfund instellingen wijzigen in de sectie ‘Profiel’ van de Website. Indien de gebruiker eerder ten behoeve van zijn/haar Kunstfund account informatie ter beschikking heeft gesteld van de Website en de Dienst, kunnen deze met onmiddellijke ingang worden veranderd. Eventuele verwijderde informatie blijft in de database van Kunstfund. Als de gebruiker zijn/haar Kunstfund account wenst te verwijderen kan dit door een e-mail te sturen naar info@kunstfund.nl. Alle aan uw account verbonden informatie op de Website zal dan worden verwijderd. Uw account zal met onmiddellijke ingang worden verwijderd, Kunstfund is wel gerechtigd een back up daarvan in haar systeem te behouden. U kunt weigeren persoonsgegevens ter beschikking van Kunstfund te stellen, in welk geval Kunstfund wellicht niet in staat is om u toegang tot de Dienst te verlenen.

 

Het delen van informatie

Kunstfund deelt uitsluitend persoonsgegevens van haar gebruikers met derden in de volgende gevallen:

Indien we daartoe toestemming van de gebruiker hebben verkregen. Het delen van uw persoonsgegevens vereist altijd uw uitdrukkelijke instemming, eventueel door middel van een opt-in systeem.

Indien wij in goede trouw geloven dat toegang, gebruik, behoud of het delen van deze informatie redelijkerwijs vereist is om a) te voldoen aan enige toepasselijke wetgeving, regeling, juridische procedure of een afdwingbaar overheidsverzoek b) naleving van de gebruiksvoorwaarden te verzekeren, waaronder ook onderzoek naar de schending daarvan door de gebruiker c) problemen in verband met veiligheid, fraude of technische problemen te traceren, voorkomen of anderszins op te lossen of d) om de schending van rechten, eigendom of veiligheid van de Dienst, haar gebruikers of het publiek zoveel mogelijk te voorkomen, zoals vereist en toegestaan binnen de grenzen van de wet.

 

Indien Kunstfund zal samengaan, opgaan of op enigerlei andere wijze zal fuseren met een andere organisatie, zullen we de gebruikers vooraf op de hoogte stellen dat enige persoonsgegevens in verband met de gebruikers account zal worden overgedragen aan een derde en wellicht een ander privacy beleid daarop van toepassing wordt.

 

Veiligheid van informatie

Kunstfund neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om de gebruikers, de Website en de Dienst te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, publicatie of verwijdering van informatie. Hieronder wordt ook verstaan het intern evalueren van de praktijk en de veiligheidsmaatregelen in verband met het verzamelen, opslaan en verwerken van data, evenals het zorg dragen voor fysieke veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de systemen waarin persoonsgegevens wordt opgeslagen. De toegang tot persoonlijk informatie van gebruikers is beperkt tot werknemers van Kunstfund, door haar ingeschakelde contractspartijen of andere derden die van deze informatie kennis moeten nemen om de door Kunstfund verleende Dienst te kunnen leveren, ontwikkelen of verbeteren.

 

Integriteit

De door Kunstfund verzamelde persoonsgegevens wordt uitsluitend gebruikt met het oog waarop het is verzameld en in overeenstemming met de Privacy Statement. Kunstfund evalueert de verzameling, opslag en verwerking van persoonlijke data om zich ervan te verzekeren dat het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens enkel nodig is om de Dienst te verlenen en/of te verbeteren. We nemen alle redelijkerwijs vereiste maatregelen om te verzekeren dat de verwerkte persoonsgegevens juist, volledig en recent is, maar het voorgaande is afhankelijk van de juiste informatie voorziening door de gebruikers.

Gebruikers kunnen hun vragen en/of opmerkingen ten aanzien van deze Privacy Statement of de verwerking van persoonsgegevens schriftelijk/per e-mail richten aan Kunstfund, Groot Heilgland 37 te Haarlem.

Kunstfund richt zich naar de regelingen die de daartoe aangewezen instanties hanteren ten aanzien van het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens.

 

De Privacy Statement mag van tijd tot tijd door Kunstfund worden gewijzigd. Kunstfund zal de hierbij aan u verleende rechten niet zonder uw toestemming kunnen beperken. De gewijzigde versie van de Privacy Statement zal worden geplaatst op de Website. Bij ingrijpende wijzigingen zal de gebruiker een uitdrukkelijke melding daarvan ontvangen.