Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN: Algemene Voorwaarden Stichting 37PK, Platform voor Kunsten inzake Kunstfund, versie september 2013, en waarvan de BIJZONDERE BEPALINGEN deel uitmaken.

BIJZONDERE BEPALINGEN: Bijzondere bepalingen Kunstfund: Bijzondere bepalingen Kunstfund – donateur, versie september 2010.

BIJZONDERE BEPALINGEN Kunstfund – projecthouder: Bijzondere bepalingen Kunstfund – projecthouder, versie september 2013.

BIJZONDERE BEPALINGEN projecthouder– donateur: Bijzondere bepalingen projecthouder – donateur, versie september 2013.

Kunstfund: de Stichting 37PK, Platform voor Kunsten inzake Kunstfund, kantoorhoudende te Haarlem aan de Groot Heiligland 37 te Haarlem en statutair gevestigd te Haarlem.

Projecthouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kunstfund een PLAATSINGSOVEREENKOMST heeft gesloten.

Donateur: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de site Kunstfund geld doneert, heeft gedoneerd of zal doneren ten behoeve van een PROJECT.

PROJECT: het project dat op de Kunstfund SITE staat en waarvoor tussen Kunstfund en de projecthouder een PLAATSINGSOVEREENKOMST is getekend.

(Kunstfund) SITE: de website http://www.kunstfund.nl

PLAATSINGSOVEREENKOMST: de overeenkomst tussen Kunstfund en de projecthouder uit hoofde waarvan de projecthouder een kunstproject op de Kunstfund SITE aanbiedt.

PROJECTPAGINA: de pagina op de Kunstfund SITE waarop de projecthouder zijn/haar project presenteert.

OVEREENKOMST: iedere overeenkomst tussen Kunstfund en projecthouder, tussen Kunstfund en donateur en tussen projecthouder en donateur.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte (artikel 2 tot en met artikel 7), uit een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op de (rechts-) betrekkingen tussen Kunstfund en de projecthouder (de Bijzondere bepalingen Kunstfund – projecthouder, artikelen 1 tot en met 4), uit een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op de (rechts-)betrekkingen tussen Kunstfund en de donateur (de Bijzondere bepalingen Kunstfund – donateur, artikelen 1 en 2) en uit een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op de (rechts-) betrekkingen tussen de projecthouder en de donateur (de Bijzondere bepalingen projecthouder – donateur, artikel 1)

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten tussen Kunstfund en projecthouders alsmede tussen Kunstfund en donateurs en tussen projecthouders en donateurs, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen. Andere (Algemene) Voorwaarden van de projecthouder of donateur of van andere gebruikers van de SITE zijn niet van toepassing.

2.3 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. 2.4 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen en offertes van Kunstfund zijn volledig vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Kunstfund worden herroepen vóór, en onverwijld na het tot stand komen van de overeenkomst.

3.2 De projecthouder en de donateur zijn gehouden op verzoek van Kunstfund de volgende informatie te verstrekken:

- projecthouder, indien een rechtspersoon: a. kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), en b. kopie identiteitsbewijs van een of meerdere tekeningsbevoegden, afhankelijk van de vermelding op het uittreksel (bij ‘zelfstandig tekeningsbevoegd’: 1 identiteitsbewijs, bij ‘gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)’: 2 identiteitsbewijzen). - projecthouder, indien een natuurlijke persoon: a. kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of verblijfsvergunning, géén rijbewijs) + kopie bankafschrift met woonadres.

3.3 Kunstfund behoudt zich het recht voor een beoordelingsverklaring van een in Nederland geregistreerde registeraccountant of AA-accountant te eisen ten aanzien van de kredietwaardigheid van de projecthouder, indien Kunstfund dit noodzakelijk acht ter onderbouwing van de verantwoording van Kunstfund aan de donateur(s) die een project steunen of willen steunen.

 

DONATIES EN BETALINGEN

Artikel 4. Doneren

4.1 Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen via de betaalmodule van Kunstfund geld doneren ten behoeve van een PROJECT. 4.2 Kunstfund betaalt de donaties pas uit aan de projecthouders wanneer het project gerealiseerd gaat worden en de financiering via Kunstfund minimaal 70% is, met inachtname van art.4.3.

4.3 wanneer een projecthouder tussen de 70% en 99% via de website Kunstfund heeft gefinancierd, krijgen alle donateurs een aangepast projectplan van projecthouder. Binnen 5 werkdagen kunnen donateurs laten weten of ze hun bijdrage willen laten staan of uit het project willen halen. Wanneer donateur voor de laatste optie kiest, dan kan hij/zij kiezen om 95% teruggestort te krijgen op zijn/haar rekening of 100% van het bedrag aan een ander project te doneren.

4.4 wanneer een project minder dan 70% financiering op Kunstfund realiseert, dan kan de donateur kiezen om de donatie teruggestort te krijgen op zijn/haar rekening of 100% van het bedrag aan een ander project te doneren.

4.5 Op de rechtsverhouding(en) tussen projecthouder en donateur zijn de artikelen 175 tot en met 188, Boek 7 BW (Burgerlijk Wetboek) betreffende ‘schenking’ van overeenkomstige toepassing.

4.6 Conform artikel 7:175 lid 2 BW geldt een door een donateur aan de projecthouder gedane donatie als door de projecthouder aangenomen, wanneer de projecthouder na van de donatie te hebben kennis genomen, deze donatie niet onverwijld heeft afgewezen.

4.7 De gestorte donaties kunnen niet worden teruggevorderd. Dit overeenkomstig artikel 46a t/m f van het Burgerlijk Wetboek 7, afdeling 9A: Overeenkomsten op afstand.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN Kunstfund SITE

Artikel 5. Dienstverlening en aansprakelijkheid Kunstfund

5.1 Kunstfund reguleert de communicatie tussen projecthouder(s) en donateur(s) niet inhoudelijk. Kunstfund heeft dan ook geen of ten hoogste een zeer beperkte controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de (verschillende onderdelen van de) tussen projecthouder en donateur over en weer uit hoofde van de overeenkomst bestaande rechten en verplichtingen.

5.2 projecthouder, donateur of andere gebruikers van de SITE zullen Kunstfund vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de over en weer tussen voornoemde partijen en tussen voornoemde partijen en Kunstfund uit hoofde van enige overeenkomst of andere rechtsverhouding bestaande rechten en verplichtingen.

5.3 In geen geval is Kunstfund aansprakelijk voor de manier waarop projecthouders, donateurs of anderen gebruik maken van de door Kunstfund geleverde diensten en/of apparatuur en aanverwante voorzieningen. Met name zullen projecthouders, donateurs of anderen Kunstfund vrijwaren van aanspraken door derden welke betrekking hebben op de inhoud van de bestanden, gegevens en/of materialen die Kunstfund op haar website beschikbaar stelt. 5.4 Kunstfund is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de voorzieningen van haar dienst of apparatuur, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Kunstfund.

5.5 Indien Kunstfund als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade is uitgesloten.

5.6 Kunstfund is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de dienstverlening in het kader van Kunstfund te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Kunstfund ontstaat.

5.7 Kunstfund garandeert niet dat de dienst van Kunstfund te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

5.8 In aanvulling op de andere (rechts-)middelen die Kunstfund ten dienst staan, is Kunstfund gerechtigd om de activiteiten, verricht door de projecthouder of de donateur, in verband met Kunstfund te beperken, de account tijdelijk of blijvend stop te zetten en /of te verwijderen en/of verwijderd te houden, de bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, de gebruikers van de SITE op de hoogte stellen van de activiteiten, een waarschuwing te doen uitgaan en te weigeren om diensten aan de projecthouder of aan de donateur of aan andere gebruikers van de SITE te verlenen, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt, indien de projecthouder/donateur/andere gebruiker(s) van de SITE: - handelt(handelen) in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of in strijd met deze Bijzondere bepalingen; - Kunstfund niet in staat is om enige gegevens die de projecthouder/donateur/andere gebruiker(s) van de SITE aan Kunstfund verstrekt, te verifiëren of te identificeren; - Kunstfund van mening is dat de handelingen van de projecthouder/donateur/andere gebruiker(s) van de SITE schade of aansprakelijkheid aan zichzelf of aan andere gebruikers of aan Kunstfund kan toebrengen. Kunstfund zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

Artikel 6. Links en privacybeleid

6.1 Het is mogelijk dat de SITE verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevat naar websites van derden. Kunstfund heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site. Kunstfund is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites. 6.2 Kunstfund verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden zonder toestemming van de betreffende persoon en Kunstfund gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Verklaring.

Artikel 7. Overige bepalingen; toepasselijk recht

7.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

BIJZONDERE BEPALINGEN Kunstfund – projecthouder

Artikel 1. Account

1.1 Om gebruik te kunnen maken van de dienst(en) van Kunstfund, dient de projecthouder een eigen account aan te maken op de wijze zoals beschreven op de Kunstfund SITE.

1.2 De projecthouder is, indien een natuurlijke persoon, 18 jaar of ouder.

1.3 De projecthouder staat er jegens Kunstfund voor in dat de informatie die de projecthouder aan Kunstfund verstrekt, compleet, naar waarheid en juist is, waaronder de persoonsgegevens van de projecthouder zoals de naam en het e- mailadres.

1.4 De projecthouder is er zelf verantwoordelijk voor het wachtwoord van de eigen account geheim te houden voor anderen en zal anderen geen toegang verlenen tot Kunstfund met behulp van de eigen account. 1.5 De projecthouder is zelf aansprakelijk voor alles wat gebeurt doordat anderen de account van de projecthouder gebruiken, met of zonder toestemming of wetenschap van de projecthouder in de periode voorafgaand aan het moment dat de projecthouder Kunstfund op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.

Artikel 2. Aanmelden PROJECT (met ingang van September 2013)

2.1 Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen een project aanmelden bij Kunstfund. 2.2 De projecthouder is, indien een natuurlijke persoon, 18 jaar of ouder. 2.3 De projecthouder dient een bankrekening in Nederland te hebben.

2.4 Kunstfund fungeert als redacteur en filter, beslist of een project op de SITE gepubliceerd wordt en laat zich hierbij leiden door: a. de mate waarin een project aan de Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere bepalingen voldoet;

b. de mate waarin een project voldoet aan de richtlijnen voor crowd funding.

Artikel 3. Looptijd en inhoud PROJECT

3.1 Het project heeft een maximale looptijd van 24 maanden, inclusief voorlichtingsactiviteiten, fondsenwerving en projectuitvoering, welke looptijd aanvangt op de dag dat het project op Kunstfund geplaatst wordt. 3.2 Wanneer Kunstfund van mening is dat het project in strijd is met de hier genoemde voorwaarden behoudt Kunstfund, al dan niet in overleg met de betrokken partner(s), zich het recht voor het project niet te plaatsen of van de website te verwijderen en verwijderd te houden. Kunstfund stelt de projecthouder per e-mail van haar beslissing op de hoogte met opgaaf van reden. Het besluit van Kunstfund is definitief.

Artikel 4. Verantwoordelijkheden projecthouder ten aanzien van het project

4.1 De projecthouder is verantwoordelijk voor de uitvoering, monitoring, evaluatie en follow-up van het project.

4.2 De projecthouder houdt de donateur(s) via de Kunstfund SITE op de hoogte van de voortgang van het project, in ieder geval als volgt:

a. op de hoogte houden van de vorderingen van het project: de projecthouder houdt bij de uitvoering van haar project de aan haar donerende donateur(s) maandelijks op de hoogte van de vorderingen van het project, door middel van het plaatsen van (bijvoorbeeld) tekst, foto’s en filmpjes op de PROJECTPAGINA van de Kunstfund SITE.

b. vragen van donateur(s) beantwoorden: de projecthouder dient, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk in te gaan op vragen van donateur(s). c. vermelden nieuwe projectontwikkelingen: de projecthouder vermeldt nieuwe projectontwikkelingen zo spoedig mogelijk op de PROJECTPAGINA van de Kunstfund SITE.

4.3 de projecthouder plaatst (als zij een website heeft) een link of banner van Kunstfund op haar website. 4.4 op verzoek van de projecthouder kan Kunstfund de volgende documenten aan de projecthouder toezenden: a. uitdraaien van internetbankieren, gecertificeerd door het bankfiliaal, als bewijs van inzameling; b. rekeningoverzicht op bankpapier, voorzien van een stempel en paraaf van de bankmedewerker.

Artikel 5. Toegang en content

5.1 Onder toepassing van de Algemene Voorwaarden en Bijzondere bepalingen Kunstfund – projecthouder, behoudt de projecthouder in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan de projecthouder toebehoren met betrekking tot de bestanden die door de projecthouder via Kunstfund ter beschikking worden gesteld.

5.2. De projecthouder erkent en stemt ermee in dat door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Kunstfund (waarmee in deze bepalingen onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), de projecthouder automatisch aan Kunstfund:

a. een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om (i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van Kunstfund en (ii) de bestanden, de gegevens en/of materialen te gebruiken en te verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken te verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van Kunstfund;

b. het recht om enige door de projecthouder ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Kunstfund en van de dienst van Kunstfund, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Kunstfund op welke wijze dan ook aansprakelijk jegens de projecthouder of jegens een derde.

5.3 De activiteiten die de projecthouder verricht in het kader van Kunstfund mogen niet (i) op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn, (ii) inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy, (iii) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordering of andere toepasselijke regelgeving, (iv) virussen bevatten, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk of gegevens kan beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen.

5.4 De projecthouder staat er jegens Kunstfund voor in dat hij/zij bevoegd is om gebruik te maken van de (diensten van) Kunstfund en te handelen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en met deze Bijzondere bepalingen. Daarnaast staat de projecthouder er voor in dat hij/zij te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en van deze Bijzondere bepalingen zal nakomen en dat hij/zij zich zal houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van Kunstfund.

5.5 Hierna volgt een (niet-uitputtende) opsomming van content die de projecthouder in ieder geval niet ter beschikking mag stellen op Kunstfund (waarbij een en ander ter uitsluitende beoordeling is van Kunstfund): - content die discriminerend is wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden; - content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen en/of die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik maken van anderen; - content die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische website; - content waarbij persoonlijke gegevens ter beschikking worden gesteld; - content waarmee het plegen van illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd; - content waarbij kettingsbrieven, junk-mail of spamming betrokken is; - content waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale activiteiten; - content waarbij commerciële activiteiten zijn gemoeid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Kunstfund, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden of pyramidespelen; - content waarbij een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming.

 

BIJZONDERE BEPALINGEN Kunstfund – donateur

Artikel 1. Account

1.1 Om gebruik te kunnen maken van de dienst(en) van Kunstfund, dient de donateur zich te registreren met minstens een e-mailadres op de wijze zoals beschreven op de Kunstfund SITE.

1.2 De donateur is, indien een natuurlijke persoon, 18 jaar of ouder.

1.3 De donateur mag op elk gewenst moment zijn/haar deelname beëindigen.

1.4 De donateur staat er jegens Kunstfund voor in dat de informatie die de donateur aan Kunstfund verstrekt, compleet, naar waarheid en juist is, waaronder de persoonsgegevens van de donateur zoals de naam en het e-mailadres.

1.5 In geval van het aanmaken van een eigen account, is de donateur er zelf verantwoordelijk voor het wachtwoord van de eigen account geheim te houden voor anderen en zal anderen geen toegang verlenen tot Kunstfund met behulp van de eigen account.

1.6 De donateur is zelf aansprakelijk voor alles wat gebeurt doordat anderen de account van de donateur gebruiken, met of zonder toestemming of wetenschap van de donateur in de periode voorafgaand aan het moment dat de donateur Kunstfund op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.

 

BIJZONDERE BEPALINGEN projecthouder – donateur

Artikel 1. Verantwoordelijkheden projecthouder ten aanzien donateur

1.1 Projecthouder houdt donateur op de hoogte van ontwikkelingen in het project middels de updatesectie op de projectpagina.

1.2 Projecthouder zorgt ervoor dat, wanneer het project via Kunstfund succesvol is gefinancierd, dat donateur de afgesproken beloning krijgt.